Åpenhetsloven

Bakehuset Nord-Norge er landsdelens største bakerikonsern. Hvert år produserer våre bakerier over 25 millioner bakeri- og konditoriprodukter til kvalitetsbevisste kunder.

Bakehuset Nord-Norge AS er eiet gjennom Bakehuset Nord Norge Holding AS.

Eierskapet i holdingselskapet er fordelt slik:

Bakst Holding 52,7 %, Norgesbakeriene Holding AS 37 %, Napoleon Invest 7,8 %, Forsaa Holding 1,8 %, Andre 0,7%.

Selskapet driver produksjon av baker- og konditorvarer fra 6 bakerier lokalisert i Svolvær, Finnsnes, Tromsø, Alta, Hammerfest og Vadsø. De ferdige produktene selges i hovedsak til dagligvarekjedene i landsdelen.

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Åpenhetsloven er forankret i bedriftens styre, ledergruppe og avdelingsledelse gjennom loven i seg selv samt summen av våre rutiner og regler.  Loven innebærer at selskapet har en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt om dette arbeidet. Aktsomhetsvurderinger foregår i stor grad gjennom vår interne møtestruktur, revisjoner av driften samt rutiner og oppfølging. Bedriften har egne rutiner om arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, personalmøter, ledermøter, medarbeidersamtaler samt eget system for rapportering og oppfølging av arbeidsulykker. Det foregår i tillegg omfattende opplæring av ansatte gjennom kurs og møter, hvorav språkopplæring for utenlandske medarbeidere er en del av dette.

Seneste behandling av Åpenhetsloven var i styremøte 30.november 2023.

Det er etablert egne rutiner for varsling i bedriften.

Selskapet har videre egne rutiner for behandling av klager, avvik og reklamasjoner. I tillegg er det i vårt kvalitetssystem beskrevet rutiner rundt tilbaketrekking av varer fra markedet ved helt spesielle hendelser.

Å etterleve menneskerettighetene er selvsagt en sentral del av vår personalpolitikk. Arbeidslivets lover og regler etterfølges. Regulerte arbeidstider, rutiner i driften, sikkerhetsrutiner, IK Mat, maskinforskrifter, varslingsrutiner, personalrutiner osv. er alle elementer som i sum sikrer fokus på området. Vårt overordnede mål er at alle ansatte skal være ansatt direkte i selskapet, innleie foregår bare unntaksvis. Bedriften har sterkt fokus på godt arbeidsmiljø og har historisk lavt sykefravær.

Våre verdier er:

Gjennom å etterspørre erklæringer fra våre leverandører og samarbeidspartnere har vi også igangsatt et arbeid om etterlevelse av åpenhetsloven også i den retning.

 

 

 

I vårt løpende arbeide med åpenhetsloven/aktsomhetsvurderinger prioriterer vi følgende områder:

Om menneskerettigheter:

 

Om sårbare grupper:

 

Om risiko områder

 

Om vurderinger av leverandører og samarbeidspartnere:

 

Selskapet har etiske retningslinjer og standarder som følges av egne ansatte og leverandører. I denne står det beskrevet hvilke forventninger vi har til arbeids- og menneskerettigheter så vel som andre egne etiske og miljømessige krav. Hvordan avvik skal følges opp, og hvilke konsekvenser det vil få hvis disse ikke følges opp. I prosedyre Åpenhetsloven har vi beskrevet formål, omfang, ansvar, beskrivelse og gjennomføring av Åpenhetsloven. Disse dokumentene er en del av kvalitetshåndboken til selskapet.

Kontaktpersoner vedr. selskapets håndtering av åpenhetsloven er:

Adm. Dir. Inge Forsaa

Økonomisjef Andre Jensen