Ragnhild Lund er kvalitetsansvarlig i Bakehuset Nord-Norge, og styrer arbeidet med hvordan konsernet skal ta nye steg for forbedret kvalitet.

Kraftig kvalitetsløft

Når kvaliteten på renholdet er så god at Bakehuset Vadsø får påpakning om å luke ugress på utsiden av produksjonslokalene, så betyr det rett og slett at konsernets kvalitetsarbeid er på vei til å bli bunnsolid.

– Ugress… Det er jo litt morsomt da, selv om jeg ikke tror driftsleder Stein Martin fant det særlig artig. Vi måtte jo legge en ny prosedyre i permen. Kontrollørene begrunnet det med at ugress kunne trekke til seg skadedyr, forteller kvalitetsansvarlig Ragnhild Lund. Ragnhild er Bakehuset Nord-Norges offisielt utnevnte petimeter. Hun har som oppgave å følge opp kvalitetsarbeidet overalt på huset, og påse at både prosedyrene og ikke minst dokumentasjonen som viser at de følges, er på plass.

Gir gode resultater

De siste årene er det arbeidet målrettet med kvalitet, og kvalitetsarbeidet gjennomsyrer nå hele organisasjonen. Bakehusets styre ba nylig om en redegjørelse for hvordan det arbeides med kvalitet i organisasjonen.

– Vi har belyst overfor styret hvordan vi jobber og hva vi har av systemer. Vi har presentert vår målsetting innenfor kvalitetsarbeid, og hvordan vi ønsker å jobbe. De sa seg fornøyd med jobben vi gjør, og vi fikk et par innspill med på veien videre, forteller produksjonssjef Kjell Vidar Jensen. Han sier internrevisjonene nå gir betydelig færre avvik enn før.

– Bakehuset har løftet seg kraftig på kvalitetsarbeid, sammenliknet med bare fire-fem år tilbake.

Driftsdirektør Kjell Vidar Jensen konstanterer at Bakehuset har gjort store sprang i kvalitetsarbeidet.

Nye lokaler gir boost

Kjell-Vidar legger ikke skjul på at oppgraderinger av anlegg har forbedret forutsetningene for å lykkes flere steder: For eksempel i Vadsø, på Finnsnes, i Alta, Tromsø og i Longyearbyen.

– Tidligere har det kanskje føltes som om vi har jobbet litt i motbakke på grunn av at vi hadde så mye vi skulle forbedre oss på, og at det på enkelte anlegg har virket lite inspirerende å fokusere på kvalitetsdetaljer når større oppgraderinger har vært påkrevd, sier han.

Når Hammerfest har fått modernisert anleget sitt, er runden gjennomført, og en ny tidsregning startet.

For å lykkes med kvalitetsarbeid er det viktig at det jobbes målrettet i alle ledd. Fra driftsledergruppa, til linjeledere, skiftledere, og til syvende og sist alle ansatte.

Mesterbakerens sertifisering

– Vi har fått på plass en god del kriterier for kvalitetssikring i produksjonen og jobber kontinuerlig for å etterleve Mesterbakerens standardkrav på alle bakeri, uavhengig om de leverer og sertifiseres for Mesterbakeren eller ikke. Bevissthet rundt kvalitet sprer seg. Ledelsen har dette som fokus og alle ledere uansett nivå må være flink til å holde dette fast, og spre det i organisasjonen. Det handler om gjentatt terping. Til slutt blir hele organisasjonen også positivt påvirket.

Kjell-Vidar og Ragnhild ser tydelige forskjeller på de anleggene hvor driftsleder har stort fokus på kvalitet, og der det har mindre fokus. Over hele linja er det en markant forbedring på de anleggene som blir revidert av Mesterbakeren minimum en gang hvert år. Bevisste ledere gir bevisste ansatte.

– Det har skjedd en kulturendring angående kvalitetsfokus de senere år, men vi er enda i prosess. Vår kultur angående kvalitet er ennå ikke der vi ønsker å være, men er forbedret betraktelig, sier Kjell Vidar.

Viktig rolle

Han er svært opptatt av den viktige rollen som Ragnhild har tatt i Bakehuset.

– Hun fikk en mulighet hun har grepet med begge hender. Som kvalitetsansvarlig oppgraderer hun stadig systemene, har en oversikt og sørger for at resultatene kommer inn fra alle avdelinger. Slik kan vi sette målsettinger, og overvåke utviklingen. Det er utrolig viktig for hele organisasjonen å ha en slik terper som Ragnhild.

– Noen avdelinger er selvgående, mens andre trenger mer hjelp når det gjelder kvalitetsarbeidet, forteller hun. Hun vedlikeholder listene i Haccep-systemet. Og på listene finnes tema som IK-mat, beredskap, næringsmiddelhåndtering, renhold og vedlikehold.

– Alle tiltak skal ha prosedyrer: Fra råvaren kommer inn og til ferdig produkt går ut skal alle situasjoner og handlinger vedrørende produktet risikovurderes, og det lages så rutiner for å forebygge uønskede hendelser. Listene over prosedyres revideres hele tiden. Det nytter for eksempel ikke å ta gamle lister fra et gammelt bakeri over i et nytt. Da må alle vurderinger gjøres på nytt. Kommer det inne en ny maskin, må den legges inn i rutinen. Så skal selvsagt alt rapporteres skriftlig i linja.

Stein Martin Nicolaisen og Vadsø befinner seg fortsatt i front på kvalitetsrutiner.

Vadsø fortsatt best

Omdømme og tillit er noe som bygges i millimeter og rives i meter. Ragnhilds store skrekk er at allergikere får i seg ingredienser de ikke tåler på grunn av rutinesvikt.

– Uansett rutiner er det mennesker som står bak alt, og da kan det skje feil. Utfordringen er å ha fokus på kvalitet hele tiden, og få inn forståelse for at dette gjelder absolutt alt vi befatter oss med. Også transportørene som frakter varer for oss må kontrolleres jevnlig, understreker Ragnhild Lund.

Avdelingen i Vadsø har over lengre tid utmerket seg som best på kvalitetsarbeid, men nå puster både Alta og Lofoten dem kraftig i ryggen, hvilket ser ut til å virke inspirerende på alle tre avdelinger.

– Resten har noe å strekke seg etter!